Provincie walst over Blaricum

Provinciale Staten Noord-Holland (PS) heeft recent in een vervroegde (!) vergadering besloten de aanleg van een vrije busbaan over het Meent tracé door te zetten. Dit is tegen de wens van coalitie, oppositie en burgers: Blaricum is onverdeeld tegen de komst van vrije busbanen. Door het besluit van de gemeenteraad is bekrachtigd dat Blaricum niet zal meewerken aan de aanleg en geen financiële bijdrage zal leveren.

Blaricum kan hierdoor geen zitting meer nemen in de stuurgroep HOV, wat door velen wordt betreurd. De belangen van Blaricum kunnen hierdoor niet worden behartigd en de provincie heeft vrij spel om de vrije busbaan aan te leggen zoals het haar goed dunkt. De BBB vindt het spijtig dat er niet gekozen is voor ‘mee blijven praten’ in de stuurgroep, terwijl burgers tegelijkertijd kunnen gaan procederen tegen de aanleg van de vrije busbanen.

Wij kunnen nu alleen nog maar hopen dat de stuurgroep het belang van de burgers zwaar mee zal laten wegen.

De voortgang van het project kan worden gevolgd op de sites van de provincie (www.noord-holland.nl daarna home-bestuur) en het projectbureau (www.hovinhetgooi.nl).

Gepost in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Blaricum moet blijven meepraten in de stuurgroep HOV

De Belangenvereniging Blaricum Bijvanck heeft in een brief aan de gemeenteraad van Blaricum haar argumenten uiteengezet waarom Blaricum zitting moet blijven nemen in de Stuurgroep HOV. Zij heeft zich altijd verzet tegen een vrije busbaan en loopt nu tegen een enorm dilemma aan. Niet meepraten in de Stuurgroep en de weigering om € 250.000,- mee te betalen aan dit plan betekent namelijk dat er vanuit Blaricum geen enkele invloed meer is op de wijze waarop inpassing van de busbaan en carpoolstrook gaat plaatsvinden. Blaricum raakt iedere invloed op het HOV project kwijt en staat vanaf nu buitenspel! Daarbij zal het geld worden teruggehaald door bezuinigingen op uitvoering van de
busbaan op het Blaricumse deel van het tracé. Natuurlijk zijn er juridische mogelijkheden om de genomen besluiten aan te vechten. De uitkomsten daarvan zijn uiteraard niet te voorspellen. Maar intussen kunnen er onomkeerbare besluiten worden genomen.

Het collegevoorstel plaatst ook de gemeenteraad voor een enorm dilemma maar daar mag niet met een politieke beslissing op worden geantwoord. De BBB vindt dat de raad een realistische risicoafweging moet maken. De keuzes die zijn gemaakt om een vrije busbaan te voorkomen hebben helaas tot nu toe niets opgeleverd. Blaricum kan beter achter het stuur plaatsnemen dan achterin de bus gaan zitten!

Lees de brief-RTG-13-06-12.

Gepost in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Het laatste nieuws over het HOV in Blaricum

Het laatste nieuws over het HOV in Blaricum:

Op 14 november 2011 heeft de gemeenteraad van Blaricum in meerderheid besloten tegen een vrije busbaan in Blaricum en vóór meerijden over het Merktracé gekoppeld aan een planologische reservering voor een vrije busbaan op termijn. Dit staat lijnrecht tegenover hetgeen was besloten in de Stuurgroep HOV en de overige betrokken gemeenten. In september 2011 had de gemeente Huizen al besloten voor een vrije busbaan over het Meenttracé. Hierdoor staat de gemeente Blaricum alleen in haar standpunt en de Provincie Noord-Holland dreigt eenzijdig de gemeente buitenspel te zetten door gebruik te maken van de mogelijkheid van een inpassingsplan.

In de afgelopen paar weken is er een vergadering (in twee delen) geweest van de Commissie Mobiliteit en Wonen van de Provincie Noord-Holland in Haarlem.

Ter info: de Commissie (bestaande uit statenleden uit de diverse fracties) inventariseert alle meningen, wikt en weegt alle belanghebbende zaken m.b.t. het HOV in het Gooi en zal een advies uitbrengen richting de Provinciale Staten, die hierover later dit jaar een beslissing zullen nemen.

Een BBB afvaardiging was als toehoorder aanwezig bij de (tweede)vergadering waarin mw.Post (gedeputeerde van de Provincie) alle vragen van de Commissieleden heeft beantwoord.

Haar standpunt kwam overduidelijk naar voren t.w.:

  • Het Gooi heeft HOV nodig om op termijn economisch mee te kunnen groeien en dat betekent VRIJE BUSBANEN daar waar mogelijk. In Blaricum is er hiervoor al jaren ruimte gereserveerd in het bestemmingsplan van de Blaricummermeent (het Meenttracé).

 

  • Er is geen sprake van HOV zonder vrije busbanen!

Oftewel HOV = vrije busbanen.

HOV heet alleen dan HOV als het voldoet aan een aantal criteria zoals snelheid,                betrouwbaarheid en verrailing en dit is alleen mogelijk d.m.v. vrije busbanen.

 

  • Zij heeft aangegeven dat zij heel goed begrijpt dat het voor ons (bewoners van Blaricum) heel moeilijk te accepteren is en dat voor haar (vanuit haar functie als gedeputeerde) het algemeen belang boven het individuele belang van bewoners gaat.

 

  • Aangezien de gehele stuurgroep en de vier gemeenteraden van de omliggende gemeenten hebben ingestemd met HOV over het voorkeurstracé (Meentracé) ziet zij geen aanleiding hier verandering in voor te stellen. Dus het wordt HOV d.m.v. vrije busbanen of helemaal géén HOV in het Gooi. Mocht er tegen HOV (=vrije busbanen) worden gestemd dan zal het gereserveerde geld elders worden besteed en zal het verkeer in´t Gooi in de toekomst hopeloos vastlopen.

Hoe hard we ook strijden tegen vrije busbanen in Blaricum, het lijkt niet te helpen. Ook ons alternatief van meerijden langs/door de Blaricummermeent en alleen vrije busbanen tussen de A27 en de Stichtseweg heeft geen kans van slagen, voor zover wij het nu kunnen bekijken.

 

Wij zullen nu moeten afwachten (volgen) wat de Provinciale Staten gaan besluiten en wat onze gemeenteraad daarna verder gaat doen. Zij kan volgens een aantal varianten besluiten “mee te werken” aan de uitvoering van een en ander tot “helemaal niet meewerken”. Ook dit zullen wij nauw- gezet volgen en zo mogelijk hierover meedenken.

 

Wordt vervolgd!

 

 

Gepost in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Blaricum wil géén vrije busbaan voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)

Beste BBB-ers,

Bijgaand De KORENBLOEM 2011-07 van De Blaricumse Partij inzake het raadsbesluit inzake HOV eind oktober 2011.

DE KORENBLOEM 2011-07

Gepost in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Verslag schouw door gemeenteraad Blaricum

Op 11 juli hebben verschillende raadsleden en vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland een bezoek gebracht aan het potentiële HOV-tracé. De BBB doet hiervan graag verslag, zodat u ook op de hoogte blijft! Tijdens het bezoek is ook een advies van BBB besproken, om de busbaan zo vér mogelijk tegen de A27 aan te leggen, achter het watertje van de Stichtseweg…

Lees verder

Gepost in informatievoorziening | Reageren uitgeschakeld